Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OR/05 - Wnoszenie petycji

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
OR/05
KARTA USŁUGI
WNOSZENIE PETYCJI

 

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz.483 z późn. zm.)

ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195)

ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr , poz.267 z późn. zm.)

Zarządzenie Nr SG.120.29.2015 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji

Wymagane dokumenty

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
5) podpis wnoszącego petycję
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu danych osobowych (imię i nazwisko) podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w którego interesie składana jest petycja.

Opłaty

brak

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
ul. B.Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

Termin załatwienia sprawy

Petycja powinna być  rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, o którym mowa wyżej, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi i dodatkowe informacje Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Petycja może być złożona:
- w interesie publicznym,
- podmiotu wnoszącego petycję,
- podmiotu trzeciego, za jego zgodą.(Zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej i jest dołączana do petycji)
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Formularze wniosków
i druki do pobrania
PDFWzór petycji (38,99KB)

 

Opracowała:

Aleksandra Bukowińska; Data: 08.01.2016r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; Data: 11.01.2016r.