Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK/01 - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GK/01
KARTA USŁUGI
WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

 • składanie dokumentów:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
Sekretariat pokój B-010, parter tel. 077 40 64 400
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój B-207 II piętro, tel. 077 40 64 451
godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

 • informacja o przebiegu załatwianej sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój B-207 II piętro, tel. 077 40 64 451

Godziny urzędowania

Poniedziałek – piątek: godz.: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu kontaktowego osoby składającej niniejszy wniosek,
 2. Jeden egzemplarz kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, (przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem, granice oddziaływania inwestycji, obszarem podlegającym przekształceniu oraz rzutem planowanego budynku z zaznaczeniem szerokości elewacji frontowej o wskazaniem wjazdu na działkę. Mapa powinna zawierać legendę oraz przedstawiać aktualny stan zagospodarowania nieruchomości objętej wnioskiem, jak i nieruchomości sąsiednich oraz obejmować trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejsza jednak niż 50 metrów.
 3. Jeden egzemplarz kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 bez w/w zaznaczeń.
 4. Przekrój budynku.
 5. Zapewnienia gestorów sieci o możliwości zaopatrzenia w energię elektryczną, w wodę i odprowadzanie ścieków bądź umowy na dostawę w/w mediów.
 6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).
 7. Inne złączniki, np. pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dokument upoważniający do przejścia i przejazdu przez nieruchomości sąsiednie.
Wysokość opłaty

Opłaty wnoszone są w punkcie kasowym Urzędu lub na rachunek Urzędu w wysokości:

 • 107 - zł
 • 17 zł – w przypadku pełnomocnictwa (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu),
 • 56 zł – za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
 • zwolnienie z opłaty skarbowej – w sprawach budownictwa mieszkalnego.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Bank Spółdzielczy Gogoglin O. Zdzieszowice
44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
z dopiskiem: za wydanie decyzji o warunkach zabudowy

W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu. Opłata skarbowa jest określona przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U.2015.783 z dnia 2015.06.11)

Termin realizacji sprawy

Dwa miesiące od daty złożenia wniosku nie wliczając terminu procedury uzgadniania warunków zabudowy z innymi organami, procedury odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych z organu.

Podstawa prawna sprawy
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy sprawy

Strona niezadowolona z decyzji może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Do terminu przysługującego na odwołanie nie wlicza się dnia otrzymania (doręczenia) decyzji.

Jeżeli koniec 14 dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem do złożenia odwołania jest najbliższy dzień powszedni.

O zachowaniu terminu decyduje termin złożenia odwołania w urzędzie, a jeżeli zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data nadania (data stempla pocztowego).

Uwagi
 • Wezwanie do uiszczenia należnej opłaty skarbowej wysyła się na podstawie art. 64, §2 Kpa przed rozpatrzeniem podania.
 • Decyzje o warunkach zabudowy wydawane są w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • O terminie odbioru dokumentu wnioskodawca jest informowany przy składaniu wniosku.
 • Decyzję można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.
 • Osoby zainteresowane przesłaniem dokumentu pocztą proszone są o zamieszczenie takiej informacji we wniosku.
Forma załatwienia Decyzja administracyjna
Wzory wniosków

Wzór wniosku dostępny na www.zdzieszowice.pl w zakładce „karty usług” lub w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

PDFWniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (38,36KB)

Uwaga: Aktualność karty jest sprawdzana nie rzadziej niż raz w roku

Opracował:

Inspektor Adrian Zimerman 24.08.2016 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska