Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK/02 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GK/02
KARTA USŁUGI
WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

 • składanie dokumentów:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
Sekretariat pokój B-010, parter tel. 077 40 64 400
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój B-207 II piętro, tel. 077 40 64 451
godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

 • informacja o przebiegu załatwianej sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój B-207 II piętro, tel. 077 40 64 451

Godziny urzędowania

Poniedziałek – piątek: godz.: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty
 1. wniosek – wg wzoru
 2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych 1:2000) – 1-szy egz. oryginalny, 2-gi egz. z oznaczonym terenem inwestycji a dla inwestycji kubaturowych szkicowym przedstawieniem zamiaru inwestycyjnego oraz podaniem charakterystycznych wymiarów i odległości
Wysokość opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 107 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje dotyczące budownictwa mieszkaniowego oraz decyzje wydane na rzecz podmiotów wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783. z późn. zm.).

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17 zł.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Termin realizacji sprawy

Dwa miesiące od daty złożenia wniosku nie wliczając terminu procedury uzgadniania warunków zabudowy z innymi organami, procedury odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna sprawy
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U.2003.164.1589 z dnia 2003.09.19)

 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.)

 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm)

 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2015r. poz. 783. z późn. zm.)

Tryb odwoławczy sprawy

Strona niezadowolona z decyzji może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Do terminu przysługującego na odwołanie nie wlicza się dnia otrzymania (doręczenia) decyzji.

Jeżeli koniec 14 dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem do złożenia odwołania jest najbliższy dzień powszedni.

O zachowaniu terminu decyduje termin złożenia odwołania w urzędzie, a jeżeli zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data nadania (data stempla pocztowego).

Uwagi
 • Decyzje o lokalizacji inwestycji ceku publicznego wydawane są w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zamierzeń inwestycyjnych określonych w art.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 • O terminie odbioru dokumentu wnioskodawca jest informowany przy składaniu wniosku.

 • Decyzję można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.

 • Osoby zainteresowane przesłaniem dokumentu pocztą proszone są o zamieszczenie takiej informacji we wniosku.

Forma załatwienia Decyzja administracyjna
Wzory wniosków

Wzór wniosku dostępny na www.zdzieszowice.pl w zakładce „karty usług” lub w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

PDFWniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (59,99KB)

Uwaga: Aktualność karty jest sprawdzana nie rzadziej niż raz w roku

Opracował:

Inspektor Adrian Zimerman 24.08.2016 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska