Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK/03 - Wypis i wyrys z miejscowego planu

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GK/03
KARTA USŁUGI
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

 • składanie dokumentów:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
Sekretariat pokój B-010, parter tel. 077 40 64 400
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój B-207 II piętro, tel. 077 40 64 451
godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

 • informacja o przebiegu załatwianej sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój B-207 II piętro, tel. 077 40 64 451

Godziny urzędowania

Poniedziałek – piątek: godz.: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druk wniosku poniżej karty),
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wpis i/lub wyrys.
Wysokość opłaty

Opłaty wnoszone są w punkcie kasowym urzędu lub na rachunek Urzędu w wysokości:

 1. od wypisu:
 • do 5 stron – 30zł,
 • powyżej 5 stron – 50zł
 1. od wyrysu:
 • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część, odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
 • nie więcej niż 200zł

W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu. Opłata skarbowa jest określona przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jednostki budżetowe;

3) jednostki samorządu terytorialnego;

4) organizacje pożytku publicznego, - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5) osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin realizacji sprawy

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni na wydanie wypisu i wyrysuj z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednak w większości przypadków wypis i wyrys wydawany jest w ciągu 4 – 7 dni.

Podstawa prawna sprawy
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2015r. poz.783 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy sprawy

Nie przysługuje.

Uwagi
 • O terminie odbioru dokumentu wnioskodawca jest informowany przy składaniu wniosku.

 • Wypisy i wyrysy można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.

 • Opłata wnoszona jest przy odbiorze wypisu i wyrysu.

 • Osoby zainteresowane przesłaniem dokumentu pocztą proszone są o zamieszczenie takiej informacji we wniosku.

Forma załatwienia Dokument obejmujący wypis i wyrys z planu.
Wzory wniosków

Wzór wniosku dostępny na www.zdzieszowice.pl w zakładce „karty usług” lub w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

PDFwniosek (32,79KB)

Usługa jest dostępna elektronicznie

Uwaga: Aktualność karty jest sprawdzana nie rzadziej niż raz w roku

Opracował:

Inspektor Adrian Zimerman 24.08.2016 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska