Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK/06 - Wstępny podział nieruchomości

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GK/06
KARTA USŁUGI
WSTĘPNY PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

 • składanie dokumentów:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
Sekretariat pokój B-010, parter tel. 077 40 64 400
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój B-207 II piętro, tel. 077 40 64 451
godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

 • informacja o przebiegu załatwianej sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój B-207 II piętro, tel. 077 40 64 451

Godziny urzędowania

Poniedziałek – piątek: godz.: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości.
 2. Załączniki:
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 • kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującej w dniu złożenia wniosku,
 • wstępny projekt podziału sporządzony na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.
Wysokość opłaty

Nie pobiera się.

Termin realizacji sprawy

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07 z późn. zm.):

załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

 

Podstawa prawna sprawy
 1. art. 93, 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t: Dz.U.2015.1774 z dnia 2015.11.03 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy sprawy

Strona niezadowolona z decyzji może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Do terminu przysługującego na odwołanie nie wlicza się dnia otrzymania (doręczenia) decyzji.

Jeżeli koniec 14 dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem do złożenia odwołania jest najbliższy dzień powszedni.

O zachowaniu terminu decyduje termin złożenia odwołania w urzędzie, a jeżeli zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data nadania (data stempla pocztowego).

Uwagi

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:

 • granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
 • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
 • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
 • naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielania działek gruntu;
 • przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
 • przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

Forma załatwienia Postanowienie
Wzory wniosków

Wzór wniosku dostępny na www.zdzieszowice.pl w zakładce „karty usług” lub w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

PDFwniosek (19,37KB)

Usługa jest dostępna elektronicznie

Uwaga: Aktualność karty jest sprawdzana nie rzadziej niż raz w roku

Opracował:

Inspektor Adrian Zimerman 24.08.2016 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska