Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚ/03 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

KARTA USŁUGI

OŚ/03

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 120)

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (wniosek w załączeniu).

Opłaty

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie władz publicznych dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie władze publiczne pobierają opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.

Wysokość opłat określają: art. 27 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 120).

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach nr 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój nr B-207
nr tel. 77 40 64 453
e-mail:
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia  odwołania za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i informacje dodatkowe

Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub informacjami przeznaczonymi dla władz publicznych, w zakresie, w jakim nie dotyczy to ich działalności ustawodawczej.

Władze publiczne są obowiązane do udzielania niezbędnej pomocy i wskazówek przy wyszukiwaniu informacji o środowisku i jego ochronie

Udostępnieniu, o którym mowa powyżej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwaną dalej ustawa OOŚ (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.) podlegają informacje dotyczące:

  • stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami
  • emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ
  • środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ, oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów
  • raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska
  •  analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków i działań, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy OOŚ
  • stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać:

a. stany elementów środowiska, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ lub
b. przez elementy środowiska, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ - emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, oraz środki, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy OOŚ

Formularze wniosków i druki do pobrania

Załącznik nr 1 - PDFwzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (69,94KB)

Opracowała: Aleksandra Kałużna; 05.09.2022 r.

Sprawdził: Adrian Zimerman; 16.09.2022 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska; 23.09.2022 r.