Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.04 - Przyjmowanie wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - Centralny Rejestr Wyborców

KARTA USŁUGI

SO.04

Przyjmowanie wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - Centralny Rejestr Wyborców

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, (tekst jednolity - Dz.U.z 2023 r. poz. 2408)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r. poz. 1495)

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
  • Dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem
  • Wzory formularzy dostępne są w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (pok. A-101, pok. B-011) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Opłaty

Wniosek i decyzja nie podlegają opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
pokój nr B-011, A-101
nr tel. 77 40 64 445, 77 40 64 447
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy

Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje się w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego, za pośrednictwem burmistrza w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i informacje dodatkowe

Z wnioskiem o ujęcie w stałym obwodzie głosowania może wystąpić:

  • wyborca stale zamieszkały na terenie Gminy Zdzieszowice bez zameldowania na pobyt stały
  • wyborca nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Gminy Zdzieszowice z zastrzeżeniem, że  w miejscu adresu stałego zamieszkania wskaże adres pod którym pracownik urzędu będzie mógł się z nim skontaktować
  • wyborca stale zamieszkały pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w Gminie Zdzieszowice.

Można być ujętym tylko w jednym  stałym obwodzie głosowania. Składając wniosek na kilka dni przed wyborami należy uwzględnić czas niezbędny na rozpatrzenie wniosku (do 5 dni).

Burmistrz przed wydaniem decyzji o ujęciu lub odmowie ujęcia wyborcy w stałym obwodzie głosowania jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy. Należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem - tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowę najmu).

Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy) oraz inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić ujęcie w stałym obwodzie głosowania np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, potwierdzenie rozliczenia podatku (strona w której jest podany adres zamieszkania).

W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

W przypadku złożenia wniosku ePUAP-em również należy dołączyć dodatkowe dokumenty,   potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić ujęcie w stałym obwodzie.

W celu ułatwienia kontaktu można podać numer telefonu i adres e-mail.

Centralny Rejestr Wyborców dzieli się na część A - obejmującą obywateli polskich i część B - obejmującą obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz dane obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

W Centralnym Rejestrze Wyborców w części B wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Formularze wniosków i druki do pobrania

PDFZałącznik nr 1 - wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (obywatel Polski) (284,83KB)

PDFZałącznik nr 2 - wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (cudzoziemiec) (294,46KB)

PDFZałącznik nr 3 - oświadczenie właściciela/głównego najemcy (89,13KB)

Opracowała: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Elwira Balukiewicz; 05.02.2024 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska; 07.02.2024 r.