Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.05 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.05
KARTA USŁUGI
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011r. nr 158, poz. 941 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Opłaty bez opłat
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-104 (I piętro)
tel. 077 40 64 445

Termin załatwienia sprawy

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

Tryb odwoławczy

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem burmistrza do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Uwagi i dodatkowe informacje

Każdy może wnieść do wójta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności:
1) pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców;
2) wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania;
3) niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców;
4) ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Reklamacje wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu. Burmistrz rozpatruje reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydaje decyzję w sprawie. Decyzję wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób – również tym osobom.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFwniosek o udostępnienie rejestru wyborców (30,74KB)

 

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 20.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.09.2016