Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.08 - Zgłoszenie pobytu stalego, zgłoszenie pobytu czasowego

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.08
KARTA USŁUGI
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO,
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO

 

Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 24 września 2010r., o ewidencji ludności(Dz.U.z 2021r., poz.510 z późn.zm.)

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r., w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017r., poz.2411z późn.zm.)

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz.735 z późn.zm.)

  • ustawa z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(Dz.U. z 2021r., poz.2070 z późn.zm.)

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r., o opłacie skarbowej(Dz.U. z 2021r., poz.1923 z późn.zm)

Wymagane dokumenty

1) Obywatel polski zgłaszając meldunek w sposób papierowy składa wypełniony i podpisany formularz: zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego, przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

2) Obywatel polski meldując się na pobyt stały lub czasowy w postaci elektronicznej dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a gdy nie może go uzyskać-odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu (skan), a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a gdy nie może ich uzyskać odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów (skan).

3) Do wglądu tytuł prawny do lokalu, którym może być np. akt notarialny, umowa cywilno-prawna, odpis księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

4) Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Opłaty 1)  Zgłoszenia meldunkowe nie podlegają opłatom.
2) 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa(w przypadku gdy osoba meldująca się działa przez pełnomocnika), dowód wpłaty  należy dołączyć.
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
Numer konta bankowego urzędu :44 8883 1015 2002 0010 5910 0001.
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-101 (I piętro)
tel. 77 40 64 445, 77 40 64 447

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie w dniu przyjęcia zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie zameldowania przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jednio miejsce pobytu stałego i jedno pobytu czasowego.

2. Zameldować się można przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie po potwierdzeniu jego tożsamości.

3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych(niepełnoletnie dzieci) meldunek wykonuje jej przedstawiciel ustawowy(jeden z rodziców).

4. Organ meldujący osobę na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

5. Organ meldujący na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

6. Meldując się można udostępnić swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK).

Formularze wniosków
i druki do pobrania

1. PDFZgłoszenie pobytu stałego (414,43KB)
2. PDFZgłoszenie pobytu czasowego (398,94KB)
3. PDFPełnomocnictwo (36,41KB)
4. PDFOświadczenie właściciela lokalu (elektroniczne zgłoszenie zameldowania) (15,76KB)

 

Opracowała:

Elwira Balukiewicz; 01.12.2021

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Aleksandra Bukowińska; 02.12.2021