Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.09 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.09
KARTA USŁUGI
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO ORAZ ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 722)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1852)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1290)

Wymagane dokumenty

1 - wypełniony druk „ ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO”

„ ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO”

„ ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

„ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ”

2 - dowód osobisty lub paszport

Opłaty bez opłat
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-101 (I piętro)
tel. 077 40 64 446 lub 77 40 64 447

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie - przyjęcie zgłoszenia

Tryb odwoławczy brak
Uwagi i dodatkowe informacje

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego terminu jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo miejsca pobytu czasowego oraz zgłoszenia wyjazdu za granicę i powrotu z zagranicy można dokonać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej.

Wymeldowania z pobytu stałego lub pobytu czasowego można dokonać podczas zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy.

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi gminy. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

 

 

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 21.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.09.2016