Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.10 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.10
KARTA USŁUGI
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.722)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wypełnianiu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz.1852)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1290)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

1 - wniosek – podanie o wymeldowanie, ze wskazaniem kogo, z jakiego lokalu i z jakiej

przyczyny należy wymeldować, własnoręcznie podpisane,

2 - tytuł prawny do lokalu wnioskodawcy,

3 - orzeczenie o eksmisji, jeżeli taka została orzeczona.

Opłaty

Opłata skarbowa za decyzję w kwocie 10,00 zł - w kasie urzędu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-101 (I piętro)
tel. 077 40 64 447

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji w postępowaniu administracyjnym wyjaśniającym - do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy

Na decyzję Burmistrza służy odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza.

Termin złożenia odwołania - 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub miejsce pobytu czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

 

 

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 28.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.09.2016