Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.11 - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.11
KARTA USŁUGI
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

 

Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 24 września 2010r., o ewidencji ludności (Dz. U z 2021r. poz.510 z późn.zm.)

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.735 z późn.zm.)

  • ustawa z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021r. poz.2070 z późn.zm.)

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r., o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz.1923)

  • ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r., o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019r. poz.860).

Wymagane dokumenty

1) Wniosek osoby zainteresowanej wydaniem zaświadczenia złożony na piśmie w postaci papierowej, podpisany własnoręcznie wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, lub w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

2) Oryginał pełnomocnictwa jeżeli strona działa przez pełnomocnika.

3) W przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu)

4) W przypadku ubiegania się o tłumaczenie urzędowe zaświadczenia:

- wniosek

- dokument, do którego wielojęzyczny formularz będzie stanowił załącznik

- opłata z dopiskiem: za wydanie wielojęzycznego formularza

Opłaty

1) 17 zł - opłata skarbowa za wydane zaświadczenie.

2) 17zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

3) 17zł - za tłumaczenie urzędowe zaświadczenia.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonemu małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowegi
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-101 (I piętro)
tel. 77 40 64 446, 77 40 64 447

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców, na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w prowadzonym rejestrze mieszkańców.

2. Dowolny organ gminy, na wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze PESEL.

3. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz lub po wydaniu dokumentu urzędowego do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.

4. Formularz nie jest samodzielnym dokumentem, musi być przedkładany jako załącznik do krajowego zaświadczenia.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

1. PDFWniosek o wydanie zaświadczenia (42,80KB)
2. PDFPełnomocnictwo (36,41KB)
3. PDFWniosek o wydanie formularza wielojęzycznego (25,72KB)

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Elwira Balukiewicz; 01.12.2021

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Aleksandra Bukowińska; 02.12.2021