Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.12 - Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.12
KARTA USŁUGI
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU PESEL, REJESTRÓW MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRÓW ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.722)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po po wykazaniu interesu faktycznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.836)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1388)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.922 )

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

1 - wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru

zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

2 - dowód osobisty

3 - dowód uiszczenia opłaty

Opłaty

31,00 zł - za udostępnienie danych, płatne w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Nr 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-101 (I piętro)
tel. 077 40 64 446 lub 077 40 64 447

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż do miesiąca.

Tryb odwoławczy

Na decyzję Burmistrza o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza.

Termin złożenia odwołania - 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie danych dotyczących tej osoby.

Dane jednostkowe z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Podmiotom uprawnionym organ prowadzący rejestry mieszkańców, rejestry zamieszkania cudzoziemców oraz rejestr PESEL udziela danych jednostkowych na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Pobierz PDFformularz wniosku o udostępnienie danych jednostkowych (305,13KB)

 

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 28.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.09.2016