Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.18 - Wydawanie Karty Dużej Rodziny

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.18
KARTA USŁUGI
WYDAWANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

 

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1832, z późn.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia  Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019r. poz.99)
- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2018r.(M.P.z 2018r., poz.190) w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości  kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu
Wymagane dokumenty

Składając wniosek okazuje się dokument potwierdzający tożsamość oraz dołącza się albo przedstawia w szczególności następujące dokumenty:
- w przypadku rodzica - oświadczenia na formularzu ZKDR-03, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez  umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej - oświadczenie na formularzu ZKDR-01 o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka (tj. osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą  odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) oświadczenie ZKDR-02 o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- w przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP;
- informację o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych, na formularzu ZKDR- 04 (dotyczy wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej).

Opłaty

Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem, że wydanie karty podlega opłacie w wysokości 9,21zł w przypadku, gdy:
1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej. UWAGA: Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018r., nie ponosi opłaty, o której mowa powyżej, jeżeli złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2020r.

 

Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 9,40zł.
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34
pokój Nr A-101 (I piętro)
tel. 077 40 64 447

Termin załatwienia sprawy

2 miesiące

Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji  o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19A, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi i dodatkowe informacje

1. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
2. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia  następujące wymagania:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej,
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci  legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu  niepełnosprawności.
3. Prawo posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi wielodzietnej rodziny, który  jest:
1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP;
2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy; 
3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP obywatelem państwa członkowskiego  Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFWniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (110,74KB)

 

Opracowała:

Elwira Balukiewicz; 21.01.2019

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.01.2019