Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IN/04 - Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

KARTA USŁUGI

IN/04

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 470 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 124)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków, udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1264)
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
 • uchwała Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 9 marca 2020 r., poz. 857)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 256 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy.
 3. Projekt oraz opis reklamy zawierający jej wizualizację, wymiary, opis materiałów konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu reklamy (w tym jej fundamentowania).
 4. Pozwolenie  na  budowę/pozwolenie na użytkowanie/decyzja o braku sprzeciwu jeżeli jest wymagane.
 5. Inne, np. pełnomocnictwo, opłata za pełnomocnictwo.

Opłaty

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1m² powierzchni reklamy w wysokości 1,50 zł za każdy dzień zajęcia. W przypadku reklamy kilkustronnej, liczona jest powierzchnia każdej strony.

Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni, od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - konto w B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001 lub w kasie Urzędu.

Opłata skarbowa:
    • 17,00 zł - od pełnomocnictwa

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - konto w B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
II piętro pokój nr B-205
tel. 77 40 64 452
e-mail
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy składać w Urzędzie Miejskim.

Uwagi i informacje dodatkowe

 1. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego na 1 dzień.
 2. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 3. Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i po protokolarnym przekazaniu terenu przez zarządcę drogi.
 4. Za zajęcie pasa drogowego:
 • bez zezwolenia zarządcy drogi
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi
 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej w Uchwale Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 9 marca 2020 r., poz. 857).

Formularze wniosków i druki do pobrania

PDFwniosek na zajęcie pasa drogowego (75,76KB)

Opracowała: Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych - Sabina Kurdyna; 19.01.2022 r.

Sprawdził: Zastępca Burmistrza Zdzieszowic - Artur Gasz

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska