Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK/15 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GK/15
KARTA USŁUGI
Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z poźn. zmianami)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zmianami)

3. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. (M. P. z dnia 26 kwietnia 2016 r. poz. 411)

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.

2. Kopia umowy kompleksowej (umowa na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowa sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój Nr A-015 tel. 077 40 64 456 fax 077 40 64 444 
w godzinach pracy:
poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30

Termin załatwienia sprawy

W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Odwołanie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Uwagi i dodatkowe informacje

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d.

Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 4 osób;\
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5 c ust. 4.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 01 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 roku dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) prowadzonego przez osobę samotną - 11,29 zł/miesiąc
2) składającego się z 2 do 4 osób – 15,68 zł/miesiąc
3) składającego się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł/miesiąc

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFDruk wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego (89,17KB)

 

Opracowała:

Irena Kotula 29.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska