Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USC/06 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
USC/06
KARTA USŁUGI
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM USC

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 1741 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 2015r., poz. 2082 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015r., poz.180)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Zainteresowani składają na piśmie zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa i składają:

- jeżeli zamierzający zawrzeć małżeństwo jest;

1. kawalerem, panną, rozwiedzionym, rozwiedzioną, wdowcem, wdową:

  • dowód osobisty,
  • w przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła lat 18 – prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa,

2. cudzoziemcem:

  • dokument tożsamości,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim (wydane przez właściwy organ danego kraju – najczęściej urząd stanu cywilnego lub konsulat tego państwa) lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające z obowiązku złożenia tego dokumentu,
  • odpisy z aktów stanu cywilnego w zależności od stanu cywilnego cudzoziemca wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Opłaty

84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

39 zł - zezwolenie na skrócenie terminu

1000 zł - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia poza lokalem urzędu stanu cywilnego

Płatne w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach lub na konto Urzędu – BS Gogolin Oddział Zdzieszowice nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego (USC) Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34
pok. A-103 tel. 077 4064 412
w godzinach:
poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30
Termin załatwienia sprawy
  1. Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa, osoby zainteresowane dokonują osobiście u kierownika w wybranym przez siebie urzędzie stanu cywilnego,
  2. zawarcie małżeństwa może nastąpić nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnienia w urzędzie stanu cywilnego,
  3. zapewnienie można złożyć na 6 miesięcy przed datą zawarcia małżeństwa,
  4. akt małżeństwa sporządza się najpóźniej w następnym dniu roboczym,
  5. po sporządzeniu aktu nowożeńcy otrzymują z urzędu jeden odpis skrócony aktu małżeństwa.
Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zezwolenia na wcześniejszy termin ślubu. Osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od kierownika może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania tych czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Uwagi i dodatkowe informacje

W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zawarcie małżeństwa za zezwoleniem kierownika usc może nastąpić przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów.

Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, kierownik usc przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Sabina Maczurek; Data: 30.09.2016 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 30.09.2016 r.