Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.

UCHWAŁA NR XXXI/211/2016
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 r. w łącznej kwocie 51.700.390 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 51.367.890,00 zł
2) dochody majątkowe: 332.500,00 zł
- jak w załączniku nr 1 – tab. nr 1
2. Ustala się wydatki budżetu na 2017 r. w łącznej kwocie 55.554.390 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 50.185.802,43 zł
2) wydatki majątkowe: 5.368.587,57 zł
- jak w załączniku nr 1 – tab. nr 2

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 3.854.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.854.000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone w wysokości 292.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 316.500,00 zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 315.500,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 415.300,10 zł,
2) celową w wysokości 141.300,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 592.922,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 
- jak w załączniku nr 4, tab. nr 1 i 2.

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 136.688,90 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu.
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Edward Paciorek

PDFzałącznik nr 1 (299,40KB)
PDFzałącznik nr 2 (113,05KB)
PDFzałącznik nr 3 (138,86KB)
PDFzałącznik nr 4 (150,15KB)
PDFzałącznik nr 5 (162,27KB)
PDFuzasadnienie (480,96KB)
PDFzałącznik nr 1 do uzasadnienia (177,79KB)
PDFzałącznik nr 2 do uzasadnienia (98,78KB)
PDFzałącznik nr 3 do uzasadnienia (107,99KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do zakupu gruntów (84,56KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży gruntów (51,50KB)
PDFMiGBP (150,06KB)
PDFkultura (576,89KB)
PDFsport (386,12KB)