Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2017 (VII kadencja)

Zestawienie Uchwał Rady Miejskiej 
 
Nr aktu z dnia Treść aktu prawnego
PDFXLVII/320/2017 (183,59KB) 18 grudnia 2017r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
PDFXLVII/319/2017 (31,93KB) 18 grudnia 2017r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach wiejskich na terenie gminy Zdzieszowice
PDFXLVII/318/2017 (540,56KB) 18 grudnia 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXLVII/317/2017 (74,35KB) 18 grudnia 2017r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.
PDFXLVII/316/2017 (386,49KB) 18 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. dla Gminy Zdzieszowice
PDFXLVII/315/2017 (151,07KB) 18 grudnia 2017r. w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2018r.
PDFXLVII/314/2017 (48,09KB) 18 grudnia 2017r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2018r.
PDFXLVII/313/2017 (517,58KB) 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFXLVII/312/2017 (1,95MB) 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r.
PDFxlvi_311_2017.pdf (26,90KB) 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
PDFxlvi_310_2017.pdf (32,18KB) 29 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości oraz na zastosowanie innej stopy procentowej dla rat niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości
PDFxlvi_309_2017.pdf (299,02KB) 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
PDFxlvi_308_2017.pdf (535,93KB) 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFxlvi_307_2017.pdf (75,59KB) 29 listopada 2017r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.
PDFXLV/306/2017 (234,08KB) 6 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach na lata 2014-2018
PDFXLV/305/2017 (27,19KB) 6 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach
PDFXLV/304/2017 (33,20KB) 6 listopada 2017r. w sprawie udzielania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszkowicach
PDFXLV/303/2017 (760,51KB) 6 listopada 2017r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
PDFXLV/302/2017 (31,85KB) 6 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
PDFXLV/301/2017 (540,92KB) 6 listopada 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXLV/300/2017 (245,61KB) 6 listopada 2017r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.
PDFXLV/299/2017 (29,66KB) 6 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji zadania gminy odnoszącego się do zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych
PDFXLV/298/2017 (33,84KB) 6 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
PDFXLV/297/2017 (33,97KB) 6 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krępnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krępnej
PDFXLV/296/2017 (35,37KB) 6 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Januszkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Januszkowicach
PDFXLV/295/2017 (36,58KB) 6 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach
PDFXLV/294/2017 (34,85KB) 6 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
PDFXLV/293/2017 (34,64KB) 6 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach

PDFXLIV/292/2017 (26,23KB)
25 października 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Rozwadzy
PDFXLIII/291/2017 (33,54KB) 4 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Zdzieszowicach
PDFXLIII/290/2017 (34,00KB) 4 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Zdzieszowicach
PDFXLIII/289/2017 (29,78KB) 4 października 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą instrumentu płatniczego
PDFXLIII/288/2017 (102,76KB) 4 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
PDFXLIII/287/2017 (67,69KB) 4 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFXLIII/286/2017 (34,51KB) 4 października 2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej
PDFXLIII/285/2017 (521,30KB) 4 października 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXLIII/284/2017 (216,29KB) 4 października 2017r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.
PDFXLII/283/2017 (516,71KB) 14 września 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXLI/282/2017 (27,44KB) 30 sierpnia 2017r. w sprawie nazwy ulicy w Zdzieszowicach
PDFXL/281/2017 (42,91KB) 26 lipca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krapkowickiego
PDFXL/280/2017 (51,21KB) 26 lipca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach oraz uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFXL/279/2017 (34,67KB) 26 lipca 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Rozwadzy
PDFXL/278/2017 (35,45KB) 26 lipca 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zdzieszowicach
PDFXL/277/2017 (36,27KB) 26 lipca 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zdzieszowicach
PDFXL/276/2017 (34,50KB) 26 lipca 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zdzieszowicach
PDFXL/275/2017 (793,69KB) 26 lipca 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXL/274/2017 (231,77KB) 26 lipca 2017r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.
PDFXXXIX/273/2017 (32,61KB) 28 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krapkowickiego
PDFXXXIX/272/2017 (153,58KB) 28 czerwca 2017r.

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna

PDFXXXIX/271/2017 (191,79KB) 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza
PDFXXXIX/270/2017 (139,00KB) 28 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2017r.
PDFXXXIX/269/2017 (44,07KB) 28 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2017r.
PDFXXXIX/268/2017 (442,29KB) 28 czerwca 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXXIX/267/2017 (123,88KB) 28 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.
PDFXXXIX/266/2017 (31,22KB) 28 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2016r.
PDFXXXIX/265/2017 (24,39KB) 28 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016r.
PDFXXXVIII/264/2017 (32,42KB) 31 maja 2017r. w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice"
PDFXXXVIII/263/2017 (32,41KB) 31 maja 2017r. w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice"
PDFXXXVIII/262/2017 (29,51KB) 31 maja 2017r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
PDFXXXVIII/261/2017 (29,47KB) 31 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Zdzieszowicach
PDFXXXVIII/260/2017 (28,21KB) 31 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Krępnej
PDFXXXVIII/259/2017 (34,33KB) 31 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
PDFXXXVIII/258/2017 (34,47KB) 31 maja 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego
PDFXXXVIII/257/2017 (33,54KB) 31 maja 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krapkowickiego
PDFXXXVIII/256/2017 (33,99KB) 31 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego
PDFXXXVIII/255/2017 (32,71KB)
 
31 maja 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
PDFXXXVIII/254/2017 (520,97KB)
 
31 maja 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXXVIII/253/2017 (207,63KB)
 
31 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.
PDFXXXVII/252/2017 (35,29KB)
 
26 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Żyrowej
PDFXXXVII/251/2017 (35,68KB)
 
26 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zakresu i formy przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze
PDFXXXVII/250/2017 (509,95KB)
 
26 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXXVII/249/2017 (156,48KB)
 
26 kwietnia 2017r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.
PDFXXXVII/248/2017 (32,18KB)
 
26 kwietnia 2017r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 5 w Zdzieszowicach ul. Zielona 19
PDFXXXVI/247/2017 (256,77KB)
 
29 marca 2017r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej statutu
PDFXXXVI/246/2017 (147,41KB)
 
29 marca 2017r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice za rok 2017"
PDFXXXVI/245/2017 (2,71MB)
 
29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza
PDFXXXVI/244/2017 (1,82MB)
 
29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna
PDFXXXVI/243/2017 (47,87KB)
 
29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Zdzieszowice na lata 2015-2019
PDFXXXVI/242/2017 (43,63KB)
 
29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
PDFXXXVI/241/2017 (320,97KB)
 
29 marca 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXXVI/240/2017 (242,22KB)
 
29 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.
PDFXXXVI/239/2017 (117,89KB)
 
29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
PDFXXXV/238/2017 (516,57KB)
 
28 lutego 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXXV/237/2017 (53,36KB)
 
28 lutego 2017r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.
PDFXXXVI/236/2017 (31,76KB)

 
22 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego
PDFXXXIV/235/2017 (55,37KB)

 
22 lutego 2017r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
PDFXXXIV/234/2017 (75,75KB)
 
22 lutego 2017r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFXXXIV/233/2017 (542,20KB)
 
22 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców
PDFXXXIV/232/2017 (33,11KB)
 
22 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
PDFXXXIV/231/2017 (116,62KB)
 
22 lutego 2017r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.
PDFXXXIV/230/2017 (49,41KB)
 
22 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
PDFXXXIV/229/2017 (43,10KB)
 
22 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
PDFXXXIV/228/2017 (148,49KB)
 
22 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
PDFXXXIII/227/2017 (44,68KB) 25 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej"
PDFXXXIII/226/2017 (35,29KB) 25 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków lokalnych
PDFXXXIII/225/2017 (99,23KB) 25 stycznia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zdzieszowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zdzieszowice, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
PDFXXXIII/224/2017 (203,22KB) 25 stycznia 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice
PDFXXXIII/223/2017 (59,17KB) 25 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jasionej
PDFXXXIII/222/2017 (235,03KB) 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych spółki "Wodociągi i Kanalizacja" sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach na lata 2014-2018
PDFXXXIII/221/2017 (33,21KB) 25 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
PDFXXXIII/220/2017 (460,49KB) 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXXIII/219/2017 (88,54KB) 25 stycznia 2017r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.
PDFXXXII/218/2017 (82,94KB)
 
11 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice