Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.

UCHWAŁA NR XLVII/312/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 r. w łącznej kwocie 54.106.300,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 53.453.800,00 zł
2) dochody majątkowe: 652.500,00 zł
- jak w załączniku nr 1 – tab. nr 1
2. Ustala się wydatki budżetu na 2018 r. w łącznej kwocie 56.493.000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 52.722.996,21 zł
2) wydatki majątkowe: 3.770.003,79 zł
- jak w załączniku nr 1 – tab. nr 2

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 2.386.700,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.386.700,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone w wysokości 286.500,00 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 338.550,00 zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 337.550,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 369.858,24 zł,
2) celową w wysokości 143.501,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 592.922,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018
- jak w załączniku nr 4, tab. nr 1 i 2.

§ 9. Wydatki budżetu na 2018 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 156.630,82 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu.
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Samorządowe jednostki budżetowe uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochód budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Edward Paciorek

PDFzałącznik nr 1 (352,17KB)
PDFzałącznik nr 2 (14,91KB)
PDFzałącznik nr 3 (90,47KB)
PDFzałącznik nr 4 (65,36KB)
PDFzałącznik nr 5 (157,33KB)
PDFuzasadnienie (117,24KB)
PDFzałącznik nr 1 do uzasadnienia (170,26KB)
PDFzałącznik nr 2 do uzasadnienia (102,89KB)
PDFzałącznik nr 3 do uzasadnienia (113,49KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do zakupu gruntów (49,25KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży gruntów (54,38KB)
PDFMiGBP (259,55KB)
PDFkultura (387,74KB)
PDFsport (301,02KB)