Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IN/03 - Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy

KARTA USŁUGI

IN/03

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 470 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 124)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określania warunków, udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1264)
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
 • uchwała Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 9 marca 2020 r., poz. 857)
 •  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 256 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
 1. Załączniki:
 • szczegółowy plan sytuacyjny1 w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego przez obiekt budowlany/urządzenie/reklamę oraz z naniesionymi granicami działek
 • dokumentacja projektowa usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z poświadczeniem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej - na żądanie zarządcy drogi
 • projekt konstrukcyjny reklamy
 • wizualizacja reklamy na tle otoczenia
 • pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej - jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika
 • inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi
 • decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi

Opłaty

Opłata skarbowa:
    • 17,00 zł - od pełnomocnictwa

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - konto w B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
II piętro pokój nr B-205
tel. 77 40 64 452
e-mail
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Termin załatwienia sprawy

Do 65 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek dotyczy lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, to termin wynosi 45 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy składać w Urzędzie Miejskim.

Uwagi i informacje dodatkowe

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. W zezwoleniu na lokalizację określa się m.in. rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.
 3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:
 • uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych
 • uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia (w przypadku wystąpienia przez inwestora o pozwolenie na budowę)
 • uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu/urządzenia/reklamy
 1. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 2. Zarządca drogi odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 470). Podstawa - art. 39 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy.
 3. Zgodnie z art. 42a w/w ustawy, widoczna z jezdni przez kierującego pojazdem reklama emitująca światło, umieszczona w pasie drogowym drogi gminnej lub w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej: do 6 m w terenie zabudowy i do 15 m poza terenem zabudowy, musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu (pod względem maksymalnej luminancji powierzchni informacji wizualnej umieszczonej na reklamie emitującej światło, w ciągu dnia i w ciągu nocy, w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy), a także poniższe wymagania:

- w przypadku reklam umożliwiających bieżącą zmianę informacji wizualnej:

 • niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów
 • niedopuszczalne jest stosowanie efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami
 • minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy niż 10 sekund

Formularze wniosków i druki do pobrania

PDFwniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy (95,63KB)

Opracowała: Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych - Sabina Kurdyna; 19.01.2022 r.

Sprawdził: Zastępca Burmistrza Zdzieszowic - Artur Gasz

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska