Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydanie, unieważnienie oraz inne czynności związane z dowodem osobistym

Niniejszym informujemy Cię, że w celu wydania lub unieważnienia dowodu osobistego a także uzyskania zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej opisujemy to szczegółowo.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, są:

  • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych,
  • Urząd Miejski w Zdzieszowicach reprezentowany przez Burmistrza Zdzieszowic, mający siedzibę w Zdzieszowicach (47-330) przy ul. Bolesława Chrobrego 34 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty.

Kontakt z administratorami jest możliwy poprzez wysłanie pisma na adres konkretnego administratora.

Jak się kontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Aby uzyskać informację we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, najlepiej skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Każdy z administratorów wyznaczył swojego Inspektora Ochrony Danych:

  • Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail lub pisemnie na adres siedziby administratora,
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: lub pisemnie na adres siedziby administratora,
  • Burmistrz Zdzieszowic wyznaczył wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: , pisemnie na adres siedziby administratora lub zadzwonić na nr (+48) 77 40 64 415.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane będą przetwarzane w celu:
    • wydania dowodu osobistego.
    • unieważnienia dowodu osobistego z powodu:
        ◦ zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
        ◦ zmiany danych zawartych w dowodzie,
        ◦ upływu terminu ważności dowodu,
        ◦ utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
    • uzyskania zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Obowiązek prawny związany z przetwarzaniem Twoich danych (art. 6 ust.1 lit c RODO) nakłada ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r.

Komu udostępniane są dane osobowe?

W celu sporządzenia dowodu osobistego Twoje dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

Czy przekazujemy dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych?

Dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe i co się stanie w przypadku gdy ich nie podasz?

Podanie wymaganych danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy o dowodach osobistych. W przypadku ich niepodania, nie będzie można wykonać czynności przetwarzania, co następnie może się wiązać z zastosowaniem odpowiednich przepisów karnych wobec osób zobowiązanych do podania tych danych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

Jakie uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych posiadają osoby, których dane przetwarzamy?

Przysługują Ci następujące prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ich sprostowania – gdy zauważymy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

Prawa te dotyczą także danych osób, nad którymi sprawujesz prawną opiekę, np. danych dzieci.

Komu możesz się poskarżyć na sposób przetwarzania danych osobowych?

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).