Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - realizacja czynności związanych z obowiązkiem meldunkowym i rejestrem PESEL

Niniejszym informujemy Cię, że w celu realizacji czynności związanych z obowiązkiem meldunkowym i rejestrem PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności - PESEL - jest to zbiór danych, który służy do gromadzenia podstawowych informacji identyfikujących tożsamość i status administracyjno-prawny obywateli polskich oraz cudzoziemców zamieszkujących na terenie Polski) przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej opisujemy to szczegółowo.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, są:

  • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych,
  • Urząd Miejski w Zdzieszowicach reprezentowany przez Burmistrza Zdzieszowic, mający siedzibę w Zdzieszowicach (47-330) przy ul. Bolesława Chrobrego 34 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty.

Kontakt z administratorami jest możliwy poprzez wysłanie pisma na adres konkretnego administratora.

Jak się kontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Aby uzyskać informację we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, najlepiej skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Każdy z administratorów wyznaczył swojego Inspektora Ochrony Danych:

  • Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail lub pisemnie na adres siedziby administratora,
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: lub pisemnie na adres siedziby administratora,
  • Burmistrz Zdzieszowic wyznaczył wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: , pisemnie na adres siedziby administratora lub zadzwonić na nr (+48) 77 40 64 415.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane będą przetwarzane w celu:
    • zarejestrowania w związku z:
        ◦ nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
        ◦ zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
        ◦ zmianą obywatelstwa,
        ◦ wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
        ◦ zmianą dokumentu podróży cudzoziemca;
    • rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
        ◦ zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
        ◦ wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
        ◦ zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski;
    • uzyskania przez Ciebie zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL;
    • usunięcia niezgodności w danych;
    • wydania dowodu osobistego;
    • unieważnienia dowodu osobistego z powodu:
        ◦ zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
        ◦ zmiany danych zawartych w dowodzie,
        ◦ upływu terminu ważności dowodu,
        ◦ utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu;
    • uzyskania zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Obowiązek prawny związany z przetwarzaniem Twoich danych (art. 6 ust.1 lit c RODO) nakłada ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.

Komu udostępniane są dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Twoich danych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

Jakie uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych posiadają osoby, których dane przetwarzamy?

Przysługują Ci następujące prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ich sprostowania – gdy zauważymy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

Prawa te dotyczą także danych osób, nad którymi sprawujesz prawną opiekę, np. danych dzieci.

Skąd pochodzą dane osobowe które przetwarzamy?

Twoje dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:
    • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
    • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
    • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
    • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
    • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

Komu możesz się poskarżyć na sposób przetwarzania danych osobowych?

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).