Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - oświadczenia majątkowe

Niniejszym informujemy, że podczas pracy z oświadczeniami majątkowymi osób zobowiązanych do ich składania przez ustawę o samorządzie gminnym, przetwarzamy dane osobowe. Poniżej opisujemy to szczegółowo.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

  • Urząd Miejski w Zdzieszowicach reprezentowany przez Burmistrza Zdzieszowic (ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice);

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Najlepiej skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną iod@zdzieszowice.pl lub zadzwonić na nr (+48) 77 40 64 415.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe w celu: przyjmowania oświadczeń majątkowych, ich analizy, archiwizacji, publikacji w BIP (część A oświadczenia) i przekazywania do właściwych organów i instytucji. Przetwarzamy je na podstawie:

  • ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (Art. 24h),
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (z 18 stycznia 2011 r.).

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe ujęte w oświadczeniach majątkowych przetwarzane są przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej.

Czy złożenie oświadczenia majątkowego z zawartymi w nim danymi osobowymi jest obowiązkowe i co się stanie w przypadku gdy się go nie złoży?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niezłożenia oświadczenia majątkowego, w którym zawarte są dane osobowe jest wygaśnięcie mandatu, odwołanie z pełnionej funkcji lub rozwiązanie umowy o pracę. Szczegółowo opisane jest to w artykule 24k ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane organom i instytucjom w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Część A oświadczenia majątkowego umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Administratora Danych.

Jakie uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzania danych posiadają osoby, których dane posiadamy?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), tj.:

  • prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania ich oraz żądania usunięcia danych (bycia zapomnianym),
  • żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważymy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: nasze dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy nasze dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziemy chcieli, aby zostały usunięte, dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiemy sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Komu możesz się poskarżyć na sposób przetwarzania przez nas danych osobowych?

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).