Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – sporządzenie spisu członków izby rolniczej z terenu Gminy Zdzieszowice uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu

Niniejszym informujemy, że sporządzając spis członków izby rolniczej, przetwarzamy dane osobowe. Poniżej opisujemy to szczegółowo.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach reprezentowany przez Burmistrza Zdzieszowic (ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice);

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Najlepiej skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną iod@zdzieszowice.pl lub zadzwonić na nr (+48) 77 40 64 415.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe w celu sporządzenie spisu członków izby rolniczej z terenu Gminy Zdzieszowice uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu, a następnie przekazania tego spisu Okręgowej Komisji Wyborczej, która wykorzysta go do przeprowadzenia wyborów. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Art. 6 lit c RODO). Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa o izbach rolniczych z 14 grudnia 1995 oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej – obecnie jest to 5 lat.

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

Dane, które przetwarzamy, otrzymaliśmy:

  • z rejestrów publicznych – ewidencja podatników podatku rolnego,
  • od osoby prawnej, która jest podatnikiem podatku rolnego w gminie Zdzieszowice, gdy wyznaczała swojego przedstawiciela do głosowania podczas wyborów do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej,
  • od osoby, której dane przetwarzamy, gdy wnioskowała ona o poprawienie danych na spisie.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Informujemy, że dane, które przetwarzamy, należą do kategorii podstawowych danych identyfikacyjnych, które umożliwiają uczestnictwo w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe przekazujemy Okręgowej Komisji Wyborczej, która wykorzysta go podczas Wyborów do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej.

Jakie uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzania danych posiadają osoby, których dane posiadamy?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), tj.:

  • prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania ich oraz żądania usunięcia danych (bycia zapomnianym),
  • żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważymy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: nasze dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy nasze dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziemy chcieli, aby zostały usunięte, dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiemy sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Komu można się poskarżyć na sposób przetwarzania przez nas danych osobowych?

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).