Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie – Koźlu i Sądzie Okręgowym w Opolu, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu pismem z dnia 23 maja 2019 r. zwrócił się do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

  • do Sądu Okręgowego w Opolu – 6 ławników

  • do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu – 2 ławników

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sadach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r.

W związku z faktem, że dzień 30 czerwca 2019 r. upływa w niedzielę, a w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych termin na zgłoszenie kandydata na ławnika został określony przez wskazanie konkretnej daty dziennej – „do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji” – termin zgłaszania do Urzędu Miejskiego kandydatów na ławników upływa 28 czerwca 2019 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do którego kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby (Koszt opłaty za wydanie informacji z KRK ponosi Skarb Państwa),

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

6) do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lu zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia (koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu KRS albo odpisu lub zaświadczenia
z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa),

7) do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w godzinach pracy Urzędu:

- w pokoju B-012 – Sekretarz Gminy

- w pokoju B-110 – Biuro Rady Miejskiej

Wypełnione karty można składać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w godzinach 7:30 do godz. 15:30:

- w pokoju B-012 – Sekretarz Gminy

- w pokoju B-110 – Biuro Rady Miejskiej

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.zdzieszowice.pl oraz www.bip.zdzieszowice.pl

Informacji związanych z wyborem ławników udziela:

- Sekretarz Gminy – Brygida Bukowińska, nr tel. 77/40 64 410

- Inspektor - Aleksandra Bukowińska, nr tel. 77/40 64 414

Dokumenty do pobrania:

1. DOCXkarta zgłoszenia kandydata na ławnika (56,50KB)
    PDFkarta zgłoszenia kandydata na ławnika (86,87KB)

2. DOCXwzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej (5,45KB)
    PDFwzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej (45,02KB)

3. DOCXwzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (5,47KB)
    PDFwzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (46,67KB)

4. DOCXwzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika (15,68KB)
    PDFwzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika (83,35KB)