Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2021r.

UCHWAŁA NR XXIX/226/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021r. w łącznej kwocie 63.471.439,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 62.926.339,00 zł;
2) dochody majątkowe: 545.100,00 zł; jak w załączniku nr 1, tabela nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na 202lr. w łącznej kwocie 68.378.239,00 zł, z tym:
1) wydatki bieżące: 62.846.433,27 zł;
2) wydatki majątkowe: 5.531.805,73 zł; jak w załączniku nr 1, tabela nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 4.906.800,00 zł zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.992.001,00 zł;
2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 914.799,00 zł, w tym:
a) środki z OŚiGW w kwocie 231.000,00 zł,
b) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - RFIL w kwocie 683.799,00 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.906.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone w wysokości 278 000,00 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 382.100,00 zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 380.600,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.500,00 zł.

§ 5. Plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z2016r. poz.672 z późniejszymi zmianami) został ustalony na kwotę 435.000,00 zł, natomiast wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 666.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości: 336.526,14 zł;
2) celową w wysokości: 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę wynosi 72.362,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 jak w załączniku nr 4, tabele nr 1 i 2.

§ 10. Wydatki budżetu na 2021 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 202.450,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach winnych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Samorządowe jednostki budżetowe uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochód budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 13. Uchwała wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Edward Paciorek

PDFzałącznik nr 1 do uchwały budżetowej (6,73MB)
PDFzałącznik nr 2 do uchwały budżetowej (147,54KB)
PDFzałącznik nr 3 do uchwały budżetowej (889,83KB)
PDFzałącznik nr 4 do uchwały budżetowej (498,71KB)
PDFzałącznik nr 5 do uchwały budżetowej (587,14KB)
PDFuzasadnienie do uchwały budżetowej (1,13MB)
PDFzałącznik nr 1 do uzasadnienia (647,19KB)
PDFzałącznik nr 2 do uzasadnienia (490,19KB)
PDFzałącznik nr 3 do uzasadnienia (427,27KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do zakupu gruntów (160,61KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży gruntów (276,92KB)
PDFwykaz zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (335,40KB)
PDFMiGBP (484,00KB)
PDFkultura (672,96KB)
PDFsport (856,41KB)