Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-03-31 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 8, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Pełnomocnika Spółki Akcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie wykonania urządzenia wodnego, tj. przebudowy obiektu mostowego, zlokalizowanego nad wodami powierzchniowymi potoku Słotnik, realizowanego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie".

Informujemy ponadto, że:
• zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sposobu do ich wglądu. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 777 49 93;
• zgodnie z art. 73 § 1 i § la Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale zgód wodnoprawnych (pokój nr 305, tel. 32 7774993, 32 7774997);
• zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wtoku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;
• na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 8 ww. ustawy, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich jest organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. w art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy, jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

PDFZawiadomienie