Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-07-14 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 389 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b), art. 390 ust 1 pkt 1 lit. b), art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.),

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 19 lutego 2021 r. spółki EHN S.A. z siedzibą w Studzienicach (43-215) przy ul. Jaskółek 12, działającej przez Pełnomocnika, przekazany pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 25 czerwca 2021 r. (znak: GL.ZUZ.3.4213.41.2021.MN; data wpływu do tut. organu: 28.06.2021 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz wały przeciwpowodziowe linii kablowych SN 15 kV, pod dnem rzeki Odry w km 86+300 oraz lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. podziemnych linii kablowych SN-15 kV (2x) (3x) YHAKXS 1x240/50 mm212/20 kV, na potrzeby zasilania projektowanego zespołu elektrowni fotowoltaicznych 9 x 999 kV Januszkowice.

Informujemy ponadto, że:

• zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Ponadto informuję, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgormadzonych przez organ;

• zgodnie z art. 73 § 1 i § la ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny z pracownikiem Działu Zgód Wodnoprawnych (pokój nr 25, tel. 697 102 274, 32 231 64 31 wewn. 22);

• zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wtoku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;

• zgodnie z art. 40 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi, a jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi.

PDFObwieszczenie