Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2022r.

UCHWAŁA NR XXXIX/312/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2022r.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 i 1834), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305,1535 i 1773) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu jak w załączniku nr 1, tabela nr 1 w łącznej kwocie 58.447.881,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 58.156.081,00 zł
2) dochody majątkowe: 291.800,00 zł
2. Ustala się wydatki budżetu jak w załączniku nr 1, tabela nr 2 w łącznej kwocie 69.207.881,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 58.137.703,26 zł
2) wydatki majątkowe: 11.070.177,74 zł

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 10.760.000,00 zł zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 9.834.414,25 zł;
2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 925.585,75 zł, w tym:
a) środki z OŚiGW w kwocie 70.200,00 zł,
b) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - RFIL w kwocie 855.385,75 zł, w tym:
- przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej w kwocie 650.000,00 zł,
- budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach w kwocie 205.385,75 zł.

§ 3.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.760.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone w wysokości 270.000,00 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 34.900,00 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 405.500,00 zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 404.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.500,00 zł.

§ 5. Plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1973) został ustalony na kwotę 315.500,00 zł, natomiast wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 385.700,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości: 453.273,98 zł;
2) celową w wysokości: 142.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę wynosi 72.362,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 jak w załączniku nr 4, tabele nr 1 i 2.

§ 10. Wydatki budżetu na 2022r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 202.640,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących za uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Samorządowe jednostki budżetowe uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochód budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Edward Paciorek

PDFzałącznik nr 1 do uchwały budżetowej (377,58KB)
PDFzałącznik nr 2 do uchwały budżetowej (116,63KB)
PDFzałącznik nr 3 do uchwały budżetowej (133,03KB)
PDFzałącznik nr 4 do uchwały budżetowej (128,09KB)
PDFzałącznik nr 5 do uchwały budżetowej (146,42KB)
PDFuzasadnienie do uchwały budżetowej (2,50MB)
PDFzałącznik nr 1 do uzasadnienia - uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2022 roku zadań inwestycyjnych w gminie Zdzieszowice (1,35MB)
PDFzałącznik nr 2 do uzasadnienia - uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2022 roku zadań remontowych w Gminie Zdzieszowice (469,41KB)
PDFzałącznik nr 3 do uzasadnienia - uzasadnienie do udzielanych z budżetu Gminy Zdzieszowice dotacji w 2022 roku (416,28KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do zakupu gruntów (142,40KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży gruntów (154,71KB)
PDFwykaz zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (294,41KB)
PDFMiGBP (694,38KB)
PDFMGOKSiR (1,55MB)