Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura Urzędu

  STRUKTURA URZĘDU

Lp.

STANOWISKA
KIEROWNICZE

REFERATY

STANOWISKA
PRACY ds.

SYMBOL
STANOWISKA PRACY

LICZBA ETATÓW

1

2

3

4

5

6

1

Burmistrz

 

 

 

1

2

Zastępca Burmistrza

 

 

ZB

1

3

Sekretarz Gminy

 

 

SG

1

4

Skarbnik Gminy

 

 

FN

1

5

Kierownik

Organizacyjny

sprawy kadrowe

OR

1

6

 

 

sekretariat

 

1

7

 

 

obsługa Rady Miejskiej

 

1

8

 

 

sprawy administracyjno-
-gospodarcze, archiwum, jednostki pomocnicze

 

1

9

 

 

informatyk

INF

1

10

    woźny, sprzątaczki   2

11

Kierownik

Budżetowo - Finansowy

 

FNB

1

12

 

 

księgowość budżetowa

 

5

13

 

 

płace, inwentaryzacja

 

1

14

 

 

rozliczenia z Urzędem Skarbowym (VAT)

 

0,5

15

Kierownik

Podatków i Opłat

 

FN-P

1

16

 

 

wymiar podatków

FN-P-I

2,5

17

 

 

księgowość podatkowa

FN-P-II

3,5

18

Kierownik

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

dowody osobiste

SO

1

19

 

 

ewidencja ludności

 

1,5

20

 

 

wojsko, kancelaria materiałów niejawnych, 
OSP, pożarnictwo

SO

1

21

 

 

obrona cywilna

zarządzanie kryzysowe

SO

ZK

0,75

22

Kierownik

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

GK

1

23

 

 

ochrona środowiska

gospodarka odpadami

1

24

 

 

gospodarka komunalna

dodatki mieszkaniowe

 

2

25

 

 

ewidencja działalności
gospodarczej

profilaktyka zdrowotna

 

1

26    

ochrona powietrza

  1
27    

konserwator w lokalach komunalnych

  0,25

28

Kierownik

Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

drogownictwo

IN

1

29

 

 

inwestycje i remonty

 

1

30    

fundusze europejskie

organizacje pozarządowe i sportowe

  1
31    

pomoc administracyjna

  1

32

Kierownik

Gospodarki Mieniem i Rolnictwa

 

GMR

1

33

 

 

gospodarka nieruchomościami

 

1,5

34

 

 

rolnictwo, melioracja, łowiectwo, zabytki

 

1

35

Kierownik

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

USC

1

36 Zastępca kierownika       0,25
37 Stanowisko ds USC       0,25

38

Komendant

Straż Miejska

 

SM

1

39

 

 

Strażnik Straży Miejskiej

 

2

40 Samodzielne stanowisko   Radca Prawny RP 1
41 Samodzielne stanowisko   Inspektor Ochrony Danych IOD 1
42 Samodzielne stanowisko   Kontrola wewnętrzna KW 0,5

Razem: 50,50 etatów

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG.120.6.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.