Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-09-20 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości „Projektów uproszczonych planów urządzenia lasu”

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznej wiadomości

„Projektów uproszczonych planów urządzenia lasu”

Urząd Miejski w Zdzieszowicach zawiadamia, iż w dniach od 20 września do 21 listopada 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, został udostępniony w wersji elektronicznej do publicznego wglądu „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w gminie Zdzieszowice na okres gospodarczy od 1.01.2023 r. do 31.12.2032 r. w obrębach ewidencyjnych: Zdzieszowice, Oleszka, Januszkowice, Jasiona, Krępna, Rozwadza i Żyrowa”.

Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz z treścią ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672) Art. 21 pkt. 4 i pkt. 5.

W trakcie biegu terminu publicznego wyłożenia dokumentu, zainteresowane osoby i podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy składać w terminie 30 dni od dnia upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. do 20 października 2022 r. na adres:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

Złożone zastrzeżenia i wnioski do wyłożonego projektu uproszczonego planu urządzania lasu zostaną przesłane do Starosty Krapkowickiego, który wyda decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Dokumenty w formie elektronicznej (pdf) zamieszczono na stronie Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach (www.bip.zdzieszowice.pl)

PDF2020-09-20 Ogłoszenie (70,56KB)