Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Niniejszym informujemy, że w celu realizacji świadczeń z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) przetwarzamy Państwa dane osobowe. Poniżej opisujemy to szczegółowo.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach reprezentowany przez Burmistrza Zdzieszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Najlepiej skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną iod@zdzieszowice.pl lub zadzwonić na nr (+48) 77 40 64 415.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez nasz Urząd?

Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji świadczeń z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych prowadzonego przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach.

Obowiązek prawny związany z przetwarzaniem Państwa danych (art. 6 ust.1 lit c RODO) nakładają na nas różne akty prawne, najważniejszym z nich jest:

  • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W przypadku gdy we wnioskach lub oświadczeniach zawartych będzie więcej danych ponad te, które wymagamy na podstawie obowiązujących aktów prawnych, te dodatkowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO).

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe i co się stanie w przypadku gdy się ich nie poda?

Podanie informacji, które są wymagane podczas realizacji świadczeń z ZFŚS, jest dobrowolne, ale konieczne, aby można było rozpatrzyć Państwa wniosek.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Długość przechowywania danych jest określona w instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej obowiązującej administratora danych. Jej stosowanie i treść określone są w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

Państwa dane otrzymaliśmy poprzez kierowane do nas wnioski, oświadczenia lub inne dokumenty, a w szczególnych przypadkach pobraliśmy je z rejestrów publicznych lub otrzymaliśmy od innych osób.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia.

Jakie uprawnienia wobec naszego Urzędu w zakresie przetwarzanych danych posiadają osoby, których dane przetwarzamy?

Przysługują Państwu następujące prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

  • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania ich sprostowania – gdy zauważymy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo żądania usunięcia danych (bycia zapomnianym) – gdy nasze dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, dane zostały zebrane na podstawie zgody,
  • żądania ograniczenia ich przetwarzania – gdy nasze dane są nieprawidłowe, można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziemy chcieli, aby zostały usunięte, dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiemy sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Komu możesz się poskarżyć na sposób przetwarzania danych osobowych w naszym Urzędzie?

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).