Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-01-16 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o o wydaniu decyzji znak: GL.ZUZ.3.4210.225.2022.MS z dnia 09.11.2022 r. udzielającej Zakładowi Clean Energy Polska Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.)

Informuję,

o wydaniu decyzji znak: GL.ZUZ.3.4210.225.2022.MS z dnia 09.11.2022 r. udzielającej Zakładowi Clean Energy Polska Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w postaci linii kablowej w ramach zadania o nazwie: „Budowa linii kablowej 110 kV z łączem światłowodowym relacji GPO Rozkochów - GPZ Zdzieszowice na terenach szczególnego zagrożenia powodzią Ql%"

Zasięg oddziaływania wynikający z wykonania urządzeń wodnych oraz z realizacji usługi wodnej obejmuje działki ewidencyjne:
- nr: 190,191, 195, 295 a.m. 2, 325, 326, 327, 372, 374/3, 374/1, 373, 413, 436, 437, 407/5, 408,409, 410 a.m.3,518,520 a.m. 4,937/11,937/12, 936,935,934,933/6, 933/7,954/2,954/1,965, 969,1015 a.m.8, 622, 641/1, 647, 645, 649, 651 a.m. 6, 689/14,689/13 a.m.7, obręb 0007 Stradunia w gminie Walce,
- nr: 2 a.m. 1, 53 a.m.2, obręb 0005 Rozwadza w gminie Zdzieszowice, nr: 1997,1998,1968/1,1950/1,1949/1,1828/1 a.m. 15,1828/2,1737,1729/7 a.m. 14, obręb 0007 Zdzieszowice na terenie miasta Zdzieszowice.

Ponadto informuję:
1. W myśl art. 10 § 1 Kpa informuję strony postępowania o ich uprawnieniach w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
2. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, zainteresowane strony mają prawo zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w Zarządzie Zlewni w Opolu, przy ul. Odrowążów 2, telefon: 77 407-47-16, w godzinach urzędowania.
3. Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron o decyzjach oraz innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu.

PDF2023-01-16 obwieszczenie (90,76KB)