Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-02-23 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa", w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) w odniesieniu do art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2022 r., poz. 2185), Minister Infrastruktury po analizie skorygowanego wniosku z dnia 31 stycznia 2023 r., przedłożonego przy piśmie z dnia 6 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. organu: 8 lutego 2022 r.) zawiadamia, że postępowanie wszczęte na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez - Pana Michała Kubeckiego, w przedmiocie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

1. usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Januszkowice,
2. szczególne korzystanie z wód obejmujące wykorzystywanie wód do celów żeglugi i zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb,

w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie opolskim, będzie prowadzone w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

1. usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Januszkowice,
2. szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie opolskim.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Departamencie Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 522 56 80 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Infrastruktury na adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

Informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.

W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny na podstawie art. 41 § 2 Kpa.

PDFobwieszczenie (81,67KB)