Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-04-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE DECYZJI USTALAJĄCEJ
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm) oraz art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Zdzieszowice zawiadamia,

że na wniosek z dnia 29.03.2023 r. Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia" zlokalizowanej na działce nr 114/3 obręb Januszkowice, gmina Zdzieszowice.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Zdzieszowicach, z aktami sprawy oraz mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub w sekretariacie tut. urzędu.

PDF2023-04-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic (46,82KB)