Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie – Koźlu i Sądzie Okręgowym w Opolu, Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu  ustaliło dla Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na kadencję 2024-2027 następującą liczbę ławników:

  • do Sądu Okręgowego w Opolu – 2 ławników

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do którego kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia (dot. pkt 1-4):

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby (Koszt opłaty za wydanie informacji z KRK ponosi Skarb Państwa),
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
6) do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia (koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa),
7) do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w godzinach pracy Urzędu:

- w pokoju B-012 – Sekretarz Gminy
- w pokoju B-110 – Biuro Rady Miejskiej

Wypełnione karty można składać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w godzinach 7:30 do godz. 15:30 (do 30 czerwca 2023 r.):

- w pokoju B-012 – Sekretarz Gminy
- w pokoju B-110 – Biuro Rady Miejskiej

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.zdzieszowice.pl oraz www.bip.zdzieszowice.pl

Dokumenty do pobrania:

1. PDFkarta zgłoszenia kandydata na ławnika (238,17KB)

2. DOCXwzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej (5,80KB)

    PDFwzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej (75,71KB)

3. DOCXwzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (5,81KB)

    PDFwzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (75,57KB)

4. DOCXwzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika (17,05KB)

    PDFwzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika (45,75KB)