Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-07-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zdzieszowice w rejonie ulicy Góry Świętej Anny i Zielonej

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Zdzieszowic
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Zdzieszowice w rejonie ulicy Góry Świętej Anny i Zielonej
oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
projektu zmiany planu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XLIX/390/2022 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zdzieszowice w rejonie ulicy Góry Świętej Anny i Zielonej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zdzieszowice w rejonie ulicy Góry Świętej Anny i Zielonej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 lipca do 16 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w pokoju nr B-207, w godzinach pracy urzędu. Projekt studium w terminie wyłożenia podlega również publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.zdzieszowice.pl/ w zakładce: akty prawne o podstawowym znaczeniu/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - konsultacje.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w w/w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach (sala narad B112) o godz. 14.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Zdzieszowic, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2023 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 30 sierpnia 2023 r. na piśmie, lub drogą elektroniczną na adres: lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, w sekretariacie w godzinach otwarcia Urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zdzieszowic.

PDF2023-07-18-obwieszczenie.pdf (1,11MB)

PDFUchwała Nr .../.../... Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia ... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Zdzieszowice w rejonie ulicy Góra Świętej Anny i Zielonej - projekt (218,78KB)

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Zdzieszowice w rejonie ulicy Góra Świętej Anny i Zielonej (581,85KB)

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący część miasta Zdzieszowice w rejonie Góra Świętej Anny i Zielonej - rysunek prognozy (5,63MB)

PDFMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część miasta Zdzieszowice w rejonie ulicy Góra Świętej Anny i Zielonej (5,83MB)

PDFUzasadnienie (128,08KB)