Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2024r.

UCHWAŁA NR LXV/492/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu jak w załączniku nr 1 - tab. nr 1, w łącznej kwocie 78.826.115,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 69.330.872,26 zł;
2) dochody majątkowe: 9.495.242,74 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu jak w załączniku nr 1 - tab. nr 2, w łącznej kwocie 83.762.115,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 66.713.957,49 zł;
2) wydatki majątkowe: 17.048.157,51 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 4.936.000,00 zł zostanie pokryty:
1. przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.286.000,00 zł;
2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 650.000,00 zł, w tym:
1) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:
a) środki z RFIL w kwocie 650.000,00 zł - „Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej”.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.936.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone w wysokości 280.000,00 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 86.410,00 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 505.400,00 zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 503.900,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.500,00 zł.

§ 5. Plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej został ustalony na kwotę 348.100,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości: 568.397.74 zł;
2) celową w wysokości: 162.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę wynosi 72.362,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 jak w załączniku nr 4, tabele nr 1 i 2.

§ 10. Wydatki budżetu na 2024r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 237.777,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Samorządowe jednostki budżetowe uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochód budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Edward Paciorek

PDFzałącznik nr 1 do uchwały budżetowej (2,14MB)
PDFzałącznik nr 2 do uchwały budżetowej (155,49KB)
PDFzałącznik nr 3 do uchwały budżetowej (333,97KB)
PDFzałącznik nr 4 do uchwały budżetowej (391,53KB)
PDFzałącznik nr 5 do uchwały budżetowej (414,28KB)
PDFuzasadnienie do uchwały budżetowej (2,93MB)
PDFzałącznik nr 1 do uzasadnienia - uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2024 roku zadań inwestycyjnych w gminie Zdzieszowice (724,32KB)
PDFzałącznik nr 2 do uzasadnienia - uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2024 roku zadań remontowych w Gminie Zdzieszowice (431,50KB)
PDFzałącznik nr 3 do uzasadnienia - uzasadnienie do udzielanych z budżetu Gminy Zdzieszowice dotacji w 2024 roku (395,95KB)
PDFszczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży gruntów (142,38KB)
PDFwykaz zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (262,90KB)
PDFMiGBP (738,58KB)
PDFMGOKSiR (1,18MB)