Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz - Sylwester Gidel

Burmistrz

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności*:

 • wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników zatrudnionych w Urzędzie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 • kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
 • nadzoruje wykonanie budżetu,
 • wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • jest terenowym szefem obrony cywilnej,
 • jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
 • realizuje politykę kadrową i płacową urzędu,
 • jest administratorem danych osobowych,
 • dokonuje ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych oraz mianuje pracowników samorządowych według ustalonych zasad,
 • powołuje rzecznika dyscyplinarnego,
 • podejmuje decyzje majątkowe dotyczące zwykłego zarządu mieniem gminy,
 • składa radzie miejskiej okresowe sprawozdania z realizacji zadań urzędu,
 • dokonuje podziału zadań z zakresu nadzoru nad działalnością referatów urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy pomiędzy zastępcę burmistrza, skarbnika i sekretarza gminy,
 • podejmuje decyzje w sprawach przeciwdziałań w związku ze zwalczaniem zagrożeń, klęsk żywiołowych i rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych,
 • przyjmowanie mieszkańców w sprawie skarg i wniosków,
 • udziela odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

* Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG.120.6.2020 z dnia 30 stycznia 2020r.
Burmistrz - Sylwester Gidel