Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-06-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach Rozwadza i Januszkowice, gmina Zdzieszowice oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Zdzieszowic
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach
Rozwadza i Januszkowice, gmina Zdzieszowice oraz możliwości zapoznania
się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu planu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz w związku z uchwałą Nr XLI/333/2022 z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach Rozwadza i Januszkowice, gmina Zdzieszowice zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach Rozwadza i Januszkowice, gmina Zdzieszowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 czerwca do 5 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w pokoju nr B-207, w godzinach pracy urzędu. Projekt planu w terminie wyłożenia podlega również publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.zdzieszowice.pl/ w zakładce: akty prawne o podstawowym znaczeniu/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - konsultacje.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w w/w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach (sala narad B112) o godz. 14.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Zdzieszowic, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2024 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j, Dz. U. z 2023 r poz. 1094 ze zm ), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 19 lipca 2024 r.: na piśmie, lub drogą elektroniczną na adres lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, w sekretariacie w godzinach otwarcia Urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zdzieszowic.

PDF2024-06-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic (1,42MB)

PDFmpzp_rozwadza_janusz_06_24-2wyl.pdf (248,24KB)

PDFzal1-mpzp-rozwadza-06_24wyl2.pdf (1,82MB)

PDFzal2-mpzp-rozwadza-06_24wyl2.pdf (1,64MB)

PDFzal3-mpzp-januszowice-06_24wyl2.pdf (2,57MB)

PDFuzasadnienie_mpzp_rozw_jan-06_24wyl2.pdf (127,36KB)

PDFprognoza_przyrodnicza_rozwadza_januszkowice-06_24wyl2.pdf (580,76KB)

PDFrys1-prognoza-przyrodnicza-rozwadza-06_24wyl2.pdf (2,89MB)

PDFrys2-prognoza-przyrodnicza-rozwadza-06_24wyl2.pdf (2,37MB)

PDFrys3-prognoza-przyrodnicza-januszkowice-06_24wyl2.pdf (3,16MB)