Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-06-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice - część 2 oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Zdzieszowic
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice - część 2 oraz
możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu planu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz U. z 2023 r. poz. 1688) oraz w związku z uchwałami Nr XL/323/2022 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice, Nr XLiX/389/2022 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 września 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice i Nr LXVI1/510/2024 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice - część 2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 14 czerwca do 5 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w pokoju nr B-207, w godzinach pracy urzędu. Projekt planu w terminie wyłożenia podlega również publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.zdzieszowice.pl/ w zakładce: akty prawne o podstawowym znaczeniu/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - konsultacje.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach (sala narad B112) o godz. 12.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Zdzieszowic, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2024 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2Q08r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się  z dokumentacją ww projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 19 lipca 2024 r.: na piśmie, lub drogą elektroniczną na adres lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, w sekretariacie w godzinach otwarcia Urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zdzieszowic.

PDF2024-06-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic (1,47MB)

PDFmpzp_zdzieszowice-czesc2-do wylozenia24.pdf (226,34KB)

PDFzal1-mpzp-Zdzieszowice-czesć2-wyl24.pdf (6,01MB)

PDFuzasadnienie_mpzp_zdzieszowice_czesc2-wyl24.pdf (128,19KB)

PDFprognoza_przyr_mpzp_zdzieszowice_wyl23.pdf (869,72KB)

PDFRysunek-prognoza-przyr-pzp-Zdzieszowice23.pdf (10,58MB)