Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-06-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ) - cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 14 czerwca 2024r. została wydana decyzja Burmistrza Zdzieszowic Nr GMR.6131.66.2024.SP w sprawie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Piastów 5 w Zdzieszowicach, obejmującej działkę nr 160/21 obręb Zdzieszowice.

Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, pok. A-108, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałku do piątku 7.30-15.30.

Stosownie do art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 1 lipca 2024 r.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia niniejszego zawiadomienia, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Zdzieszowic oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

PDF2024-06-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic (575,13KB)