Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.01 - Wydanie dowodu osobistego

KARTA USŁUGI

SO.01

Wydanie dowodu osobistego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 671 z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r., w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2023 r. poz. 2798)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.z 2023 r. poz.775 z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz.2070 z późn.zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz.U.z 2019 r. poz.2467)

Wymagane dokumenty

1) Dowód osobisty wydaje się na wniosek. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.
 • wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, niezawierający odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym, albo aplikacji mObywatel, lecz w tym przypadku, z wyłączeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby do 12. roku życia, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego. W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązany zgłosić się wnioskodawca i złożyć podpis za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego. Po bezskutecznym upływie terminu (30 dni od dnia złożenia wniosku) wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

2) Załączniki:

 • jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, która pokazuje wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami, przedstawia osobę w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się  orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

3) Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Jeżeli do wniosku składanego w sposób opisany jak wyżej,załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał przedkłada się przy odbiorze dowodu osobistego.

4) Na żądanie organu, dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego albo skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa( dotyczy osób, co do których dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL).

5) Do wglądu należy przedstawić dowód osobisty lub paszport albo inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości osoby, której wniosek dotyczy.

6) Organ gminy nie może potwierdzić tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie dokumentu mObywatel.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
pokój nr B-011, A-101
nr tel. 77 40 64 445, 77 40 64 447
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony. Dowody osobiste wydaje się po ich otrzymaniu z Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i informacje dodatkowe

1) Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator
 • osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin
 • złożenie w urzędzie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią dzieci które nie ukończyły 5 roku życia
 • od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12 rok życia, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni, bądź kolejno z palca środkowego, serdecznego albo kciuka, w odniesieniu do każdej z dłoni, za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców
 • w dowodzie osobistym w warstwie graficznej umieszczony jest podpis osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia

2) Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie urzędu, w którym został złożony wniosek.

 • dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność, do czynności prawnych odbiera posiadacz, rodzic albo kurator.

3) Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się osobiście organowi gminy, konsulowi lub przez pełnomocnika na stosownym formularzu. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu.
    
4) Kurator lub opiekun posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym posiadacza dowodu osobistego, w którym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, oraz o ubezwłasnowolnieniu częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którym znajduje się certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie.
   
5) Składając wniosek można udostępnić swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK).

Formularze wniosków i druki do pobrania

Nie trzeba już składać papierowych wniosków o wydanie dowodu osobistego, urzędnik przygotuje wniosek w systemie na podstawie przedłożonych danych i danych z rejestru PESEL.

Opracowała: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Elwira Balukiewicz; 12.02.2024 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska; 12.02.2024 r.