Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)

KARTA USŁUGI

OŚ/04

 Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)
  • ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1680 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)

Wymagane dokumenty

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest.
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój nr B-207
nr tel. 77 40 64 453
e-mail:
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy

W terminie do 31 stycznia każdego roku należy przedłożyć informację za poprzedni rok kalendarzowy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi i informacje dodatkowe

Urząd Miejski w Zdzieszowicach informuje, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na każdym posiadaczu materiałów zawierających azbest ciąży obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest - wynik inwentaryzacji umieszcza się w „Informacja o wyrobach zawierających azbest” i przedkłada corocznie w terminie do dnia 31 stycznia marszałkowi województwa.

Natomiast osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada „Informację o wyrobach zawierających azbest” burmistrzowi.

„Informację o wyrobach zawierających azbest” sporządza się w dwóch egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej burmistrzowi
  • drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji

Formularze wniosków i druki do pobrania

Załącznik nr 1 - PDFinformacja o wyrobach zawierających azbest (69,33KB)

Załącznik nr 2 - PDFocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (74,14KB)

Załącznik nr 3 - PDFwzór oznakowania instalacji lub urządzeń zawierających azbest oraz rur azbestowo-cementowych (102,19KB)

Opracowała: Aleksandra Kałużna; 05.09.2022 r.

Sprawdził: Adrian Zimerman; 16.09.2022 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska; 04.10.2022 r.