Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚ/06 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

KARTA USŁUGI

OŚ/06

 Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.)
 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2019 poz. 1311)
 • kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tj. Dz. U. 2019, poz.1510)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923, ze zm.)

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków (wniosek w załączeniu)

2. Załączniki:

 • mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 • kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
 • kopia dokumentacji technicznej opisująca zasady funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków
 • pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za zgłoszenie (jeśli dotyczy)
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Opłaty

 • 120 zł - za przyjęcie zgłoszenia
 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach nr 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001.

Nie wymaga opłaty skarbowej zgłoszenie instalacji - przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód realizowana w ramach budownictwa mieszkaniowego (podstawa prawna: art. 2, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej).

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój nr B-207
nr tel. 77 40 64 453
e-mail:
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (Burmistrz Zdzieszowic) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez Burmistrza Zdzieszowic sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole w terminie 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.

Uwagi i informacje dodatkowe

 1. Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
 2. W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/d.
 3. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 4.  Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Formularze wniosków i druki do pobrania

Załącznik nr 1 - PDFwzór wniosku - zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (95,97KB)

Opracowała: Aleksandra Kałużna; 06.09.2022 r.

Sprawdził: Adrian Zimerman; 16.09.2022 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska; 04.10.2022 r.