Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

KARTA USŁUGI

OŚ/05

Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699, ze zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.)
  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297, ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie  katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz.10)

Wymagane dokumenty

Wniosek w formie podania zawierający informacje:

  • imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej informację
  • wskazanie miejsca składowania lub magazynowania odpadów

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój nr B-207
nr tel. 77 40 64 453
e-mail:
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i informacje dodatkowe

Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania wydawany jest w drodze decyzji.

Decyzja określa w szczególności:

  • termin usunięcia odpadów
  • rodzaj odpadów
  • sposób usunięcia odpadów.

Formularze wniosków i druki do pobrania

Brak

Opracowała: Aleksandra Kałużna; 05.09.2022 r.

Sprawdził: Adrian Zimerman; 16.09.2022 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska; 23.09.2022 r.