Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

KARTA USŁUGI

OŚ/01

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 735, ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1923  ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 193, poz. 1617)
 • Uchwała Nr XXXII/254/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 949)

Wymagane dokumenty

1. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zdzieszowice.

2. Załączniki:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi oraz dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617)
 • w przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.)
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  lub wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nie jest obowiązkowe)
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej (opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach nr 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001). Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

W przypadku dostarczenia wymaganych załączników w formie kserokopii –winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą.

Opłaty

 • 107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • 53,50 zł - opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia)
 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach nr 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój nr B-207
nr tel. 77 40 64 453
e-mail:
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. Poz. 2320) okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i informacje dodatkowe

1. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia burmistrz może:

 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem
 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

3. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

4. Każdy, kto prowadzi działalność w zakresie w/w bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub karze grzywny.

Formularze wniosków i druki do pobrania

Załącznik nr 1 - PDFwzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (98,47KB)

Opracowała: Aleksandra Kałużna; 07.09.2022 r.

Sprawdził: Adrian Zimerman; 16.09.2022 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska; 04.10.2022 r.