Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
OŚ/01
KARTA USŁUGI
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 23, z późn zm.),

- Uchwała Nr XXXII/254/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193  poz. 1617),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zdzieszowice

2. Załączniki:

- potwierdzenie pisemne dot. gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
- przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie bazy technicznej i tytułu prawnego do terenu,
- dokument potwierdzający prawo do posiadanych środków transportu (kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów) oraz kopie dokumentów potwierdzających ważny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC,
- aktualne zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
- aktualny (tj. wydany lub potwierdzony na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zgodnej z zakresem działalności objętej wnioskiem,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie / zmianę zezwolenia.

W przypadku dostarczenia wymaganych załączników w formie kserokopii – winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości :

- 107,00 zł za wydanie zezwolenie.

- 53,50 zł za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem,

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – przedłożyć przy odbiorze zezwolenia.

Rachunek bankowy Urzędu:

BS Gogolin O/ Zdzieszowice nr 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. B. Chrobrego 34 
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Pokój nr B 207, tel. 0774064453
godziny pracy: 
poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30
Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:
1) wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jednak nie w krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

2. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

3. Każdy, kto prowadzi działalność w zakresie w/w bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub karze grzywny

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Załącznik nr 1- wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

PDFwniosek (54,02KB)

 

Opracowała:

Joanna Buska-Gnoińska Data: 25.08.2016 r.

Sprawdził:

Wiesław Paliwoda

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska