Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK/13 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GK/13
KARTA USŁUGI
Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

1. Wniosek powinien zawierać:

a/ imię i nazwisko
b/ adres zamieszkania
c/ nazwa i siedziba zarządcy domu
d/ tytuł prawny do zajmowanego lokalu
e/ powierzchnia użytkowa lokalu w tym:
- łączna powierzchnia pokoi i kuchni
- powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu
f/ liczba osób niepełnosprawnych
- poruszających się na wózku – zaświadczenie lekarskie
- innych jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
g/ sposób ogrzewania lokalu
h/ sposób ogrzewania wody
i/ czy w lokalu jest instalacja gazu przewodowego
j/ liczba osób w gospodarstwie domowym
k/razem dochody gospodarstwa domowego
l/ łączna kwota wydatków
ł/ potwierdzenie zarządcy domu / podpis zarządcy oraz data wypełnienia wniosku
m/ podpis wnioskodawcy
n/ podpis przyjmującego wniosek

2. Deklaracja o dochodach powinna zawierać:

a/ datę wypełnienia niniejszej deklaracji
b/ imię i nazwisko oraz dokładny adres składającego deklarację
c/ deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
d/ dane osobowe osób prowadzących gospodarstwo domowe - zamieszkujących w przedmiotowym lokalu
e/ potwierdzenie w podanym okresie dochodów członków gospodarstwa domowego
f/ podpis przyjmującego deklarację
g/ podpis składającego deklarację

3. Struktura wydatków za lokal / za miesiąc w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy – składniki czynszu/.

4. Zaświadczenie i oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów brutto bez kosztów uzyskania i bez składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku wszystkich wymienionych i osiągających dochód członków gospodarstwa domowego,
- udokumentowanie świadczeń z pomocy społecznej,
- udokumentowanie wysokości pobieranych alimentów,
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

5. Potwierdzenie faktycznego zużycia energii elektrycznej za ostatni okres rozliczeniowy.

6.Kserokopie rachunków i wydatków poniesionych na utrzymanie domu jednorodzinnego w miesiącu składania wniosku.

7.Oświadczenie dotyczące kwestii wypłaty ryczałtu opałowego – dotyczy sposobu wypłaty ryczałtu.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pokój Nr A-015 tel. 077 40 64 456 fax 077 40 64 444 
w godzinach pracy:
poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30

Termin załatwienia sprawy

Decyzje wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

Odbiór decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFDruk wniosku (25,88KB)
PDFDruk deklaracji o dochodach (53,42KB)

 

Opracowała:

Irena Kotula 29.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska