Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IN/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu

KARTA USŁUGI

IN/02

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 470)
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 124)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków, udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1264)
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
 • uchwała Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 9 marca 2020 r., poz. 857)
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, telefon kontaktowy
 • plan orientacyjny w skali 1:10000÷25000 z zaznaczeniem położenia ww. działki  kopię mapy w skali 1:500 lub 1:1000 zawierającą: przebieg drogi, całą powierzchnię działki, proponowaną lokalizację zjazdu  lub zaznaczenie zjazdu do przebudowy – 2 egz.
 • oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez właściciela działki jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem  potwierdzenia wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki nr ............…
 • oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za zezwolenie na lokalizację, przebudowę zjazdu w wysokości 82,00zł – na postawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1546) oraz według stawki określonej  w tabeli część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach dotyczących połączenia drogi publicznej z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Opłaty

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Opłata skarbowa:

 • 17,00 zł - od pełnomocnictwa
 • 82,00 zł - od wydania zezwolenia (obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia) - nie pobiera się opłat skarbowych w sprawie budownictwa mieszkalnego.

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - konto w B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
II piętro pokój nr B-205
tel. 77 40 64 452
e-mail
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy składać w Urzędzie Miejskim.

Uwagi i informacje dodatkowe

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony

 1. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 2. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 3. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne , a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu- jego parametry techniczne.
 4. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 5. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu.
 6. Utrzymanie zjazdów, łącznie z znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Formularze wniosków i druki do pobrania

PDFwniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu (98,08KB)

Opracowała: Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych - Sabina Kurdyna; 19.01.2022 r.

Sprawdził: Zastępca Burmistrza Zdzieszowic - Artur Gasz

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska